Execution policy BRFS

Introducere

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.. , in calitate de societate de servicii de investitii financiare autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, aplica si respecta  prevederile Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum si prevederile din DIRECTIVA 2014/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (denumita in cele ce urmeaza “MIFID II referitoare la executarea ordinelor clientilor pe piata de capital.

Acest document se adreseaza clientilor si potentialilor clienti ai S.S.I.F. Blue Rock Financial Sedrvcies S.A. care realizeaza sau intentioneaza sa isi deschida un cont de investitii pe piata de capital si/sau sa efectueze operatiuni cu instrumente financiare.

Politica de executare a ordinelor stabileşte condiţiile şi modalităţile în care se execută ordinele clienţilor în baza principiului obţinerii celui mai bun rezultat posibil („Best Execution”). Politica de Executare prezintă modalitatea prin care Intermediarul înţelege să implementeze „Best Execution” în executarea ordinelor clienţilor săi, respectiv mijloacele utilizate în scopul obţinerii celor mai bune rezultate în executarea ordinelor clienţilor săi.

 

Principii privind executarea ordinelor clientilor

Politica de executare a ordinelor clienților societății Blue Rock Financial Services cu privire la instrumente financiare urmărește respectarea următoarelor principii:

 1. a) obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienți săi, luând în considerare, preţul, costurile, viteza şi probabilitatea executării şi decontării, volumul, natura tranzacţiei sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului;
 2. b) executarea promptă, corectă și expeditivă a ordinelor clienților față de alte ordine ale clienților sau față de ordinele proprii ale societății;
 3. c) respectarea eticii și conduitei în relația cu clientii;
 4. d) informarea clientului asupra condițiilor de piață și asupra altor informații cu privire la emitent;

Locurile de executare a ordinelor

S.S.I.F. Blue Rock Financial ServicesS.A. execută ordinele clienților cu privire la instrumentele financiare prevazute in anexa nr. 1 sectiunea C din Legea 126/2018 pe piețe reglementate si in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare, administrat de Bursa de Valori București, precum și in afara sistemelor de tranzactionare (OTC).

Distribuirea de titluri de participare emise de fonduri de investitii se realizează pe baza valorii unitare a activului net comunicată de societatea de administrare a fondului şi calculată în conformitate cu prevederile legale, la care se adaugă sau se scad, după tipul operaţiunii – subscriere/răscumpărare, comisioanele prevăzute de documentele organismelor de plasament colectiv.

Servicii şi activităţi de investiţii, precum şi activităţile conexe sunt prestate de la sediul social al S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. din Bucuresti, sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 35, Corp B, et.4, cod postal:020091, .

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. este autorizata si deruleaza operatiuni pe piata de capital din Romania si efectueaza tranzactii atat la Bursa de Valori Bucuresti cat si pe piete externe.

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A ofera clientilor sai posibilitatea de a efectua tranzactii in regim over the counter (OTC) inclusiv tranzactii cu instrumente internationale in conformitate cu termenii si conditiile relevante. Ordinele de tranzactionare aferente instrumentelor financiare a caror piata principala este una externa, sunt transmise partenerilor nostri externi fiind executate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru pietele externe S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A presteaza servicii de investitii financiare constand in preluarea si transmiterea ordinelor si instructiunilor primite de la clienti in vederea executarii acestora de catre si prin intermediul BCR ( Banca Comerciala Romana ), ICF Bank AG si Wiener Privatbank, catre urmatoarele locuri de tranzactionare:

– EMEA (Austria, Belgia, Cehia, Denmark, Germania **, Franta, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Africa de sud, Suedia, Elvetia, Marea Britanie)

– Germania (**) ( XETRA Frankfurt si toate pietele regionale )

– America

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. oferă clienţilor posibilitatea de a achiziţiona instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe externe, prin intermediul unei societăţi de servicii de investiţii financiare/Intermediar extern, autorizat(ă) şi supravegheat(ă) de o autoritate de supraveghere a unei ţări membre a Uniunii Europene. Clientul deschide un cont de investiţii la Intermediar, iar Intermediarul transmite ordinul de tranzacţionare pentru a fi executat pe piaţa relevantă, prin Intermediarul extern/societatea de servicii de investiţii financiare prin care Intermediarul are acces la pieţele externe. Instrumentele financiare achiziţionate de pe pieţele externe sunt ţinute în custodie la un custode internaţional si/sau la un custode din Romania care este la rândul sau autorizat şi supravegheat de o autoritate de supraveghere din Uniunea Europeană. Evidenţa instrumentelor financiare tranzacţionate pe pieţele externe este ţinută într-un cont global pe numele Intermediarului. Aceste entităţi autorizate respectă aceleaşi cerinţe prevăzute în directiva MiFID II cu privire la executarea ordinelor, administrarea conflictelor de interese, clasificarea clienţilor, oportunitatea serviciului solicitat de client. Pieţele externe la care S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A oferă acces, precum şi costurile (comisioane, tarife, taxe etc.) aferente sunt prevăzute într-o anexa la contact. Tranzacţiile cu anumite instrumente financiare pe pieţele externe din ţările pentru care exista o notificare în vederea desfăşurării activităţii transfrontaliere se pot efectua direct de către Intermediar în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare, în contraparte cu alţi intermediari autorizaţi, sau pe pieţele reglementate în cazul în care Intermediarul este membru al pieţelor reglementate din ţările respective.

Administrarea ordinelor clientilor

In cconformitate cu reglementarile MiFID II, S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu este onligata sa aplice politica de executare a ordinelor in situaţia în care clientul transmite o instrucţiune specifică, Blue Rock Financial Services are obligaţia executării ordinului conform acelei instrucţiuni.

Politica de executare a ordinelor are în vedere cele 3 categorii de clienţi, respectiv clienţii retail, clienţii profesionali şi clienţii contrapărţi eligibile.

Politica de executare a ordinelor poate fi diferită, depinzând de apartenenţa clientului la una din categoriile menţionate anterior, astfel, în cazul clienţilor de retail, preţul şi celelalte costuri pot fi un factor determinant, în comparaţie cu un client profesional, în cazul căruia importante sunt volumul şi natura tranzacţiei, lichiditatea la locul de tranzacţionare.

În cazul unui ordin limită al unui client, cu privire la acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care nu poate fi executat imediat în condiţiile curente de piaţă existente, Blue Rock Financial Services trebuie, cu excepţia cazului în care clientul stabileşte altfel în mod expres, să ia măsurile necesare pentru a facilita executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, făcând public respectivul ordin limită într-o manieră care să fie uşor accesibilă celorlalţi participanţi la piaţă folosind sistemul pieţei reglementate, sistemul alternativ de tranzacţionare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicităţii, accesibilităţii şi executării cât mai rapide a ordinului.

 

Pentru a dobândi autoritate discreţionară asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client S.S.I.F. are obligaţia de a obţine acordul scris şi declaraţia acestuia cu privire la faptul că acesta înţelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discreţionară a contului său.

În situaţia administrării unui cont discreţionar, contrapartea în tranzacţii nu poate fi contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont client al Blue Rock Financial Services, decât dacă se asigură un preţ mai bun decât cel oferit de piaţă.

 

În situaţia executării ordinelor clienţilor Blue Rock Financial Services respecta  următoarele proceduri şi reguli de executare a ordinelor:

– ordinele clienţilor se executa prompt, corect si expeditiv fata de alte ordine ale clienţilor;

– ordine comparabile ale clienţilor se execută în concordanţă cu momentul primirii acestora de către agenţii de bursă;

– în cazul în care se primesc simultan mai multe ordine la acelaşi nivel de preţ pentru acelaşi instrument financiar, care pot fi executate în condiţiile pieţei, agentul de bursa trebuie să le introducă în sistemul de tranzacţionare în următoarea ordine: ordinele primite de la clienții de retail;

 1. b) ordinele primite de la clienții profesionali;
 2. c) ordinele primite de la persoanele relevante;
 3. d) ordinele care urmează să fie executate în nume propriu de către S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

 

 În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe suport electronic/optic sau pe un suport echivalent

– refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului împreună cu justificarea refuzului;

 

Ordinele clienților pot fi executate total printr-o singură tranzacție sau prin mai multe tranzacții, sau parțial, depinzând de condițiile concrete din piață la acel moment (cerere și ofertă) precum și de lichiditatea emitentului respectiv.

 

Ordinul unui client poate pot fi executat la prețuri diferite în funcție de tipul ordinului.

Ordinele primite de la persoane relevante (staff) sau pentru contul propriu al societății nu vor fi introduse în sistem în cazul în care generază tranzacții cross. În acest caz, se introduc în sistem la cel mai bun preț din piată, iar în cazul în care nu se execută nici o tranzacție într-un interval rezonabil de timp, se poate efectua o tranzacție cross.

Societatea poate suspenda acceptarea ordinelor daca accesul la sistemul de tranzacționare este intrerupt.

 Clientul poate anula sau modifica un ordin cu condiția ca acesta sa nu fi fost executat, pana la momentul modificării în sistemul de tranzacționare.

În absența unor instrucțiuni specifice ale clientului (cu privire la locul de execuție), pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru Clienți atunci când execută un ordin Agentii vor lua în considerare, printre altele, următorii factori de execuție în combinație:

 • Prețul (inclusiv incidența îmbunătățirii prețurilor);
 • Costuri de execuție (în furnizarea execuției totale);
 • Viteza (inclusiv probabilitatea executării și decontării);
 • Dimensiunea (inclusiv natura și tipul ordinului); și
 • Impactul pieței (sau orice alt aspect periferic relevant).

Utilizând experienta și conditiile de piață, Agentii trebuie să ia în considerare, atunci când execută ordinele, importanța relativă a acestor factori de execuție atunci când sunt analizati în funcție de următoarele criterii de executie:

 • Caracteristicile Clientului;
 • Caracteristicile Ordinului;
 • Condiții de piață;

În cazul existenţei unui conflict de interese, societatea are obligaţia să notifice fiecărui client în mod clar natura şi sursa conflictului de interese, înaintea prestării serviciilor de investiţii financiare în numele acestuia. Informarea clienţilor cuprinde detalii suficiente, luând in considerare tipul clientului, pentru a permite acestuia să ia o decizie în cunoştinţă de cauză cu privire la serviciile de investiţii sau serviciile conexe faţă de care apare un conflict de interese.

În situaţia executării ordinelor clienţilor, Blue Rock Financial Services trebuie:

 1. a) să se asigure că ordinele executate in numele clienţilor sunt înregistrate şi alocate prompt şi correct
 2. b) să execute ordinele clienţilor, care sunt comparabile, în mod succesiv şi prompt cu excepţia situaţiei în care caracteristicile ordinelor sau condiţiile predominante din piaţă fac acest lucru nerealizabil sau în situaţia în care interesele clienţilor o cer altfel;
 3. c) să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoştinţă, cu privire la orice situaţie importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor;
 4. d) să avertizeze clientul dacă consideră că instrumentul financiar nu este potrivit profilului investiţional stabilit de societate pe baza informaţiilor furnizate de către acesta.

Blue Rock Financial Services poate să execute un ordin al clientului sau o tranzacţie în nume propriu împreună cu ordinul altui client, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 1. a) trebuie să fie puţin probabil ca agregarea ordinelor şi tranzactiilor să fie în dezavantajul oricăruia dintre clienţii ale căror ordine vor fi agregate;
 2. b) fiecare client al cărui ordin urmează să fie agregat trebuie să fie informat că efectul agregării poate fi în dezavantajul sau în ceea ce priveşte respectivul ordin;
 3. c) trebuie să fie stabilită şi implementată efectiv o politică de alocare a ordinelor, prevăzând termeni suficient de precişi pentru alocarea corectă a ordinelor ăi tranzacţiilor agregate, inclusiv modul în care volumul şi preţul ordinelor vor determina alocarea şi tratamentul executării parţiale.

Ordinele clienţilor pot fi executate total printr-o singură tranzacţie sau prin mai multe tranzacţii, sau parţial, depinzând de condiţiile concrete din piaţă la acel moment (cerere şi ofertă), precum şi de lichiditatea emitentului respectiv. Ordinul unui client poate fi executat la preţuri diferite în funcţie de tipul ordinului. Societatea poate suspenda acceptarea ordinelor dacă accesul la sistemul de tranzacţionare este întrerupt. Clientul poate anula sau modifica un ordin cu condiţia ca acesta să nu fi fost executat până la momentul modificării în sistemul de tranzacţionare.

In cazul executării unor tranzacţii pentru clienţi care deţin numerarul şi valorile mobiliare la o bancă custode, se va aplica procedura specifică prevăzută în Codul Bursei de Valori Bucureşti, referitoare la efectuarea tranzacţiilor cu decontare prin agent/bancă custode. Regula generală constă în primirea confirmării de decontare a ordinului la momentul primirii lui şi nu primirea confirmării decontării tranzacţiei, după efectuarea tranzacţiei în sistem, pentru a nu induce un risc de nedecontare sau de decontare amânată în sistem. De asemenea, se poate refuza spre executare un ordin care, în cazul în care s-ar refuza decontarea de către agentul/banca custode şi s-ar ajunge la o tranzacţie buy-in specială sau impusă, ar conduce societatea în situaţia de a depăşi limita impusă de adecvarea capitalurilor/fondurile proprii.

Exceptii de la politica de executare a ordinelor

In conformitate cu reglementarile MiFID II, S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu este onligata sa aplice politica de executare a ordinelor in situaţia în care clientul transmite o instrucţiune specifică, Blue Rock Financial Services are obligaţia executării ordinului conform acelei instrucţiuni.

Monitorizare politica de executare a ordinelor. Informarea clientilor

Blue Rock Financial Services va revizui, cel puţin anual, politica sa de executare a ordinelor şi ori de câte ori apare o modificare importantă ce afectează abilitatea societăţii de a încerca să obţină cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clienţilor săi. Blue Rock Financial Services va notifica clienţii cu privire la orice modificare a executării ordinelor sau a politicii sale de executare a ordinelor.

Politica de Executare este parte integrantă a termenilor şi condiţiilor în care S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. furnizează servicii de investiţii financiare, astfel cum sunt prevăzute în contractul de prestări servicii de investiţii financiare încheiat cu fiecare Client.