Alte cerinte legale

Politica privind conflictele de interese

În vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese, cât şi pentru respectarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în cursul prestării diferitelor servicii, S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA identifică situaţiile de conflict de interese şi le gestionează conform politicii proprii şi procedurilor interne, astfel incât interesele clienţilor să nu fie afectate.

Cu toate aceasta, pot apărea situaţii, în care un conflict de interes între Intermediar, persoanele relevante şi un client sau între doi clienţi nu poate fi prevăzut, evitat sau gestionat conform politicii interne independente. În acest caz, Intermediarul nu trebuie să presteze servicii de investiţii financiare în calitate de contra-parte a clientului sau în numele clientului faţă de care se află, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce derivă din tranzacţii în cadrul grupului din care face parte, decat dacă a dezvăluit, în prealabil, clientului natura şi întinderea interesului său, fie în scris, fie telefonic şi numai în situaţia în care clientul a fost de acord să încheie o tranzacţie în condiţiile prezentate. Informarea clientului şi acordul acestuia trebuie înregistrate de către societate, inclusiv pe suport magnetic, dacă comunicarea se face telefonic.

Orice detalii suplimentare referitoare la politica S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA privind conflictele de interese vor fi puse la dispoziţia clientului în orice moment, la solicitarea acestuia, pe suport durabil.

Protejarea activelor clientilor

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. menţine o evidenţă separată cu privire la activitatea desfăşurată în numele clienţilor şi în nume propriu. Fondurile şi instrumentele financiare deţinute în numele fiecărui client sunt evidenţiate separat, faţă de cele deţinute de societate în nume propriu, precum şi faţă de ceilalţi clienţi.

Clienții care nu și-au actualizat datele personale prin documentația pusă la dispoziție de către SSIF Blue Rock Financial Services S.A. sau nu au putut fi contactați și au avut în custoadia S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. fonduri bănești și/sau instrumente financiare sunt informați că instrumentele financiare au fost transferate în secțiunea I a Depozitarului Central, iar fondurile bănești transferate într-un cont de tip “escrow” deschis la Banca Comercială Română.  Pentru orice informații suplimentare vă puteți adresa SSIF Blue Rock Financial Services S.A., Depozitarului Central sau Banca Comercială Română.

fondul de compensare al investitorilor

Fondul de Compensare al Investitorilor are ca obiect exclusiv de activitate colectarea contributiilor membrilor si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare, in limita plafoanelor stabilite.

Compensatia este asigurata de Fond, pentru clientii unei institutii de credit, membra a Fondului, numai pentru fondurile banesti si instrumentele financiare incredintate in baza unui contract de prestare de servicii de investitii financiare.

Fondul va compensa in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 Euro, incepand cu 1 ianuarie 2012.
Echivalentul in lei al plafonului de compensare se calculeaza la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data constatarii situatiilor mentionate la art. 47 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Informatii cu privire la Fondul de Compensare a Investitorilor, gasiti accesand http://www.fond-fci.ro/

Sal Fin

În conformitate cu Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara  nr. 4/2016 privind organizarea și funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar (SAL-FIN) şi OG nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi va informam asupra faptului ca  au clientii dreptul de a apela la soluţionarea alternativă a litigiilor.

Clientii se pot adresa in aceste cazuri  SAL-Fin – Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar, alecărei date de contact  si alte informatii suplimentare le găsiți la adresa: http://www.salfin.ro

Natura, Frecvenţa Şi Perioada Aferentă Rapoartelor Referitoare La Prestările De Servicii

Blue Rock Financial Services S.A. notifică Clientului confirmarea executării ordinului de tranzacţionare de îndată ce este posibil şi, cel mai târziu, în prima zi lucrătoare ce urmează executării acestuia, pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa reglementată sau ATS din România. În cazul în care Clientul foloseşte serviciile unui agent custode, Intermediarul transmite confirmarea tranzacţiei atât Clientului, cât şi agentului custode.

Totodată Clientul este informat cu privire la portofoliul de instrumente financiare şi disponibilul existent în cont, printr-un formular de raportare, format din extras de cont şi poziţia contului (portofoliul Clientului şi disponibilul existent în contul acestuia).

Notificarea se face prin orice mijloc de comunicare aflat la dispoziţia părţilor, în conformitate cu înţelegerea dintre părţi. Orice notificare, confirmare a tranzacţiei, transmitere a extrasului de cont, a soldurilor de valori mobiliare sau de numerar, se consideră a fi îndeplinită la momentul comunicării ei, sau semnării ei la sediu, sau prin primirea recipisei, în cazul unei scrisori cu confirmare de primire, sau la momentul transmiterii în cazul facsimilului, e-mail-ului sau la momentul punerii la dispoziţie a informaţiilor, în cazul tranzacţionarii prin internet.

S.S.I.F. Blue RFock Financial Services pune la dispoziţia Clientului, la cererea şi pe cheltuiala acestuia, orice alte documente relevante privind executarea contractului de prestări servicii, care se va încheia între cele două părţi.

Modalităţi De Comunicare Cu Clienţii

Clientul poate comunica cu agentii autorizati ai S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. atat la sediul social din Bucuresti, cat si la sediul agentiei din Brasov. Clientul poate comunica cu agentii autorizati si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: telefon, caz in care convorbirea va fi inregistrata, daca se va referi la plasarea unui ordin sau a unei instructiuni, sau prin e-mail, sau facsimile, cu conditia acceptarii prealabile de catre Client a folosirii acestor mijloace de comunicare.

Pentru fiecare Client, modalitatea concreta de comunicare, intre Client si S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. cu privire la transmiterea ordinelor si instructiunilor, precum si transmiterea confirmarilor, a rapoartelor si a altor solicitari va fi specificata in Cererea de deschidere de cont.

Comunicarile in relatia dintre client si S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., inclusiv transmiterea si primirea ordinelor si instructiunilor clientilor, pot fi facute, in functie de alegerea clientului, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Informatii Fatca

In baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, instituţiile financiare au obligaţia să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional la un astfel de schimb de informații.

Având în vedere prevederile:

– Legii nr.70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016

– Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015, vă informam asupra  următoarelor  aspecte:

– în contextul în care sunteţi contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat să schimbe informaţii financiare, trebuie sa stiti ca informaţiile financiare privind conturile deschise și/sau închise de tine la instituţiile financiare din România ce fac obiectul raportării către organul fiscal din cadrul A.N.A.F sunt urmatoarele:

– numele, adresa si TIN-ul titularului de cont şi, după caz, ale fiecărui beneficiar real (pentru entităţile străine care au beneficiarul real un cetăţean sau rezident american);

– valoarea totala a veniturilor generate de activele detinute in cont, platite sau creditate contului in cursul anului calendaristic.

Aceste informaţii obţinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează doar în scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor în cauză şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, cu respectarea dispoziţiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscală privind Secretul Fiscal.

Prima raportare se va realiza pana la data de 31 august 2016 conform Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1939 din 18 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016 si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Detalii suplimentare veti regasi accesând link-urile de mai jos:
https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?pagina=acasa

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA


https://home.treasury.gov/about/offices/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act