Glosar

înseamnă Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Înseamnă Societate de Servicii de Investiţii Financiare autorizata de A.S.F.;

Înseamnă serviciile principale şi conexe ce pot fi prestate de către S.S.I.F., în condiţiile legii şi ale reglementărilor CNVM, în calitate de intermediar autorizat de A.S.F.

Reprezintă persoana fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune. 
Notiunea de beneficiar real va include, cel putin: 

a) in cazul societatilor comerciale: persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune; persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; 

b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri; persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi; grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

c) persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice.
 

 

Reprezintă prezentul contract, împreună cu anexele sale şi amendamentele survenite, precum şi alţi termeni şi condiţiile agreate de către CLIENT şi INTERMEDIAR în scris, în legătură cu prezentul contract; 

Contul deschis la Intermediar, în numele Clientului, pentru evidenţierea deţinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi cu numerar ale acestuia; 

a) Actiunile detinute la societati si alte titluri de valoare echivalente actiunilor detinute la societati, la societati de tip parteneriat sau la alte entitati, precum si certificatele de deposit pentru actiuni; 

b) Obligatiunile si alte titluri de creanta securitizate, inclusiv certificatele de depozit pentru astfel de titluri; 

c) orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia instrumentelor de plată; 

Instrucţiunea de a cumpăra sau vinde un anumit instrument financiar; 

Reprezintă toate instrucţiunile primite de o societate de servicii de investiţii financiare de la client, direct sau prin intermediul persoanei împuternicite de acesta; 

Reprezintă instrumentele definite la art. 7, punctul 141 din OUG nr.. 99/2006, aprobată prin Legea nr. 227/2007;

- Un depozitar central de instrumente financiare, altele decât cele derivate, sau depozitarul central, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunatatirea decontarii titlurilor de valoare în Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificarile ulterioare, si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257/1 din 28 august 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

Este o instituţie care se ocupă cu gestionarea riscului participanţilor, precum şi cu evidenţa, compensarea zilnică, marcarea la piaţă, decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi lichidarea la scadenţă a poziţiilor deschise; 

Rreprezintă executarea de către intermediar de tranzacţii cu instrumente financiare pe contul clientului şi în numele intermediarului şi/ sau al clientului, în cadrul unei pieţe reglementate,sau in afara ei, sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România sau din străinătate.

a) entităţi autorizate să opereze pe pieţe financiare, precum instituţiile de credit, societăţile de servicii de investiţii financiare, alte instituţii financiare autorizate şi reglementate, societăţile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societăţile de administrare a investiţiilor, fondurile de pensii, precum şi alte entităţi ce nu sunt autorizate ori reglementate şi al căror unic obiect de activitate este investiţia în valori mobiliare; 

b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii de credit centrale, organisme internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme similare; 

c) entităţi legale care îndeplinesc două din următoarele trei criterii: număr mediu de angajaţi pe perioada unui exerciţiu financiar mai mare de 250; active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro; cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro; 

d) anumite persoane fizice, subiect al recunoaşterii reciproce. A.S.F. poate decide să autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificaţi, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii: investitorul a efectuat tranzacţii de o mărime semnificativă pe o piaţă reglementată cu o frecvenţă medie de cel puţin 10 tranzacţii pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice; valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depăşeşte 500.000 euro; investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puţin de un an, având o poziţie care necesită cunoştinţe privind investiţiile în valori mobiliare; 

e) anumite societati mici si mijlocii, subiect al recunoasterii reciproce. A.S.F. poate decide sa autorizeze societati mici si mijlocii cu sediul in Romania, care solicita in mod expres sa fie considerate investitori calificati. In intelesul prezentei legi, societati mici si mijlocii sunt acele societati comerciale care, in conformitate cu ultimele situatii financiare raportate, nu indeplinesc doua din cele trei criterii prevazute la lit. c); 

Clientul care posedă experienţa, cunoştinţele şi capacitatea de a lua decizia investiţională şi de a evalua riscurile pe care aceasta le implică. Pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie să se încadreze în categoriile menţionate mai jos şi să îndeplinească criteriile prevăzute mai jos. 

Urmatoarele categorii de clienti vor fi considerati profesionali pentru toate serviciile de investitii financiare si pentru instrumentele financiare: 

a) Entitati care trebuie autorizate sau reglementate sa opereze pe piete financiare. Lista urmatoare include toate entitatile autorizate care desfasoara activitati de tipul celor mentionate: entitati autorizate in Romania sau intr-un stat membru conform unei directive europene, entitati autorizate sau reglementate in Romania sau intr-un stat membru care nu intra sub incidenta unei directive europene si entitati autorizate sau reglementate de un stat nemembru:

 • instituţii de credit; 
 • societăţi de servicii de investiţii financiare; 
 • alte instituţii financiare autorizate sau reglementate 
 • societăţi de asigurări; 
 • organisme de plasament colectiv şi societăţile de administrare ale acestora; 
 • fonduri de pensii şi societăţile de administrare ale acestora; 
 • traderii; 
 • alţi investitori instituţionali. 

b) Marile întreprinderi care întrunesc doua dintre urmatoarele criterii, la nivel individual:

 • bilanţ contabil total: 20 000 000 euro 
 • cifra de afaceri netă: 40 000 000 euro 
 • fonduri proprii: 2 000 000 euro. 

c) Guvernele nationale si regionale, inclusiv organismele publice care gestioneaza datoria publica la nivel national sau regional, bancile centrale, institutiile internationale si supranationale, precum Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii si alte organizatii internationale similare.

d) Alti investitori institutionali a caror activitate principala consta în investitii în instrumente financiare, inclusiv entitatile care se ocupa cu securizarea activelor sau alte operatiuni de finantare

a) societatile de servicii de investitii financiare, institutiile de credit si societatile de asigurare; 

b) organismele de plasament colectiv si societatile lor de administrare; 

c) fondurile de pensii si societatile lor de administrare; 

d) alte institutii financiare autorizate sau reglementate conform legislatiei comunitare sau legilor nationale ale unui stat membru; 

e) persoanele fizice sau juridice ale caror activitati principale constau in tranzactionarea in cont propriu a marfurilor si/sau a instrumentelor financiare derivate avand ca suport marfurile; 

f) traderii; 

g) guvernele naţionale şi entităţile publice subordonate acestora, inclusiv autorităţile publice care gestionează datoria publică; 

h) bancile centrale si organizatiile transnationale. 

Situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin: 

 • a) participare, care inseamna detinerea, in mod direct sau indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societati comerciale; 
 • b) control, care inseamna relatia dintre societatea-mama si o filiala sau o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o societate comerciala; orice filiala a unei filiale va fi considerata o filiala a societatii-mama, care este in fapt entitatea care controleaza aceste filiale; se considera legatura stransa si situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una si aceeasi persoana printr-o relatie de control. 
 • a) persoane care controleaza sau sunt controlate de catre un emitent sau care se gasesc sub un control comun; 
 • b) persoane care participa direct sau indirect la incheierea unor acorduri in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot, daca actiunile, obiect al acordului, pot conferi o pozitie de control; 
 • c) persoane fizice din cadrul societatii emitente care au atributii de conducere sau control; 
 • d) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ai persoanelor fizice mentionate la lit. a) – c); 
 • e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent. 

Două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrarie, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat: 

a) persoanele implicate; 

b) societatea-mama impreuna cu filialele sale, precum si oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama intre ele; 

c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele; 

d) o societate comerciala cu fondurile ei de pensii si cu societatea de administrare a acestor fonduri. 

Persoana juridică, acţionar sau asociat al unei societăţi comerciale care se află în una din următoarele situaţii: 

a) detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta; 

b) poate sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie in societatea respectiva; 

c) poate exercita o influenta semnificativa asupra entitatii la care este actionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu entitatea respectiva sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al acestei entitati; 

d) este actionar sau asociat al unei entitati si: a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei in ultimele doua exercitii financiare, sau controleaza singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot. 

Are natural persons who perform or have performed important public functions, the direct members of their families, as well as the people publicly known as their associates, being close to the natural persons who perform important public functions. 

Persoanele fizice care exercita functii publice importante sunt: 

a) sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat; 

b) membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac; 

c) membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale; 

d) ambasadorii, insarcinatii cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate; 

e) conducaatorii institutiilor si autoritatilor publice; 

f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale. 

(3) Niciuna dintre categoriile prevazute mai sus, nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute mai sus cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international. 

Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: 

a) sotul/sotia; 

b) copiii si sotii/sotiile acestora; 

c) Parintii. 

Persoanele cunoscute public ca asociati, apropiati persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate ca: 

a) impreuna cu una dintre persoanele prevazute mai sus, detin ori au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori au o relatie de afaceri stransa cu aceste persoane; 

b) deţin sau au o influenţă semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau construcţii juridice înfiinţate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute mai sus. 

The person holding management positions within the issuer and the persons with whom they are in a close relationship, which: 

a) este membra a organelor administrative, de conducere si de control ale emitentului; 

b) este director executiv fără a fi membru al organelor menţionate la lit. a), având atât acces regulat la informaţii privilegiate referitoare în mod direct sau indirect la emitent, cât şi puterea de a lua decizii de natură să influenţeze dezvoltarea viitoare şi planurile de afaceri ale emitentului. 

Persoana aflată în relaţii apropiate cu persoana exercitând funcţii de conducere în cadrul emitentului este: 

a) sotul/sotia persoanei exercitand functii de conducere in cadrul emitentului sau orice alt partener al acestei persoane asimilat sotului/sotiei; 

b) copilul aflat in ingrijirea persoanei exercitand functii de conducere in cadrul emitentului; 

c) alte rude ale persoanei exercitand functii de conducere in cadrul emitentului cu care a locuit cel putin un an anterior datei respectivei tranzactii; 

d) orice persoană juridică aflată în una din următoarele situaţii este condusă de o persoană dintre cele prevăzute la alin.(1) sau la lit. a), b) si c) ale prezentului alineat sau este controlată direct sau indirect de una dintre persoanele prevăzute la alin.(1) sau la lit. a), b) c) ale prezentului alineat; sau este înfiinţată pentru beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin.(1) sau la lit. a), b) şi c) ale prezentului alineat; sau ale cărei interese economice sunt similare/echivalente cu cele ale uneia dintre persoanele prevăzute la alin.(1) sau la lit. a), b) si c). 

Sunt prezumate a avea acces la informatii privilegiate urmatoarele persoane: 

a) membrii consiliului de administratie si membrii conducerii executive a societatii comerciale, a filialelor sale si ai societatilor controlate de aceasta; 

b) angajatii societatii comerciale, ai filialelor sale sau ai societatilor comerciale controlate de aceasta care, prin activitatea desfasurata, pot avea acces la astfel de informatii (contabili, consilieri juridici, personalul secretariatului etc.); 

c) persoanele care presteaza servicii profesionale pentru societatea comerciala, filialele sale sau pentru societatile comerciale controlate de aceasta si care au acces la astfel de informatii (auditori, avocati, consultanti etc.); 

d) actionarii semnificativi ai societatii comerciale, daca acestia sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administratie si membrii conducerii lor executive; 

e) toate persoanele cunoscute ca au obţinut astfel de informaţii de la persoanele menţionate la lit. a)- d); 

f) toate persoanele care actioneaza concertat cu persoanele prevazute la lit. a) – e); 

g) toate filialele societatii comerciale. 

Persoanele initiate notifica A.S.F. si emitentului toate tranzactiile efectuate in cont propriu cu actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata emise de emitentul in relatie cu care aceste persoane sunt considerate ca fiind initiate sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora. Notificarea se face in termen de cel mult cinci zile lucratoare de la data tranzactiei. 

Intermediarul prin care se realizeaza tranzactiile mentionate la alin.(2) are obligatia notificarii operatorului pietei reglementate cu privire la respectivele tranzactii, de indata, astfel incat sa permita pietei sa faca publica informatia respectiva inainte de inceperea urmatoarei sedinte de tranzactionare. 

In vederea realizarii notificarii, intermediarul are obligatia de a cere, iar persoanele mentionate la alin.(1) au obligatia de a dezvalui respectivului intermediar calitatea de persoana initiata. 

Notificarea catre A.S.F., precizata la alin.(2) se face in cazul tranzactiilor cu actiuni emise de catre emitentii inregistrati in Romania sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora.