Servicii de investiții financiare autorizate

a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
b) executarea ordinelor în numele clienţilor;
c) tranzacţionarea pe cont propriu;
d) administrarea portofoliilor;
e) consultanţa pentru investiţii;
f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare.

a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusive custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;
b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiţii financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;
c) consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;
d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiţii prestate;
e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;
f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
g) serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la alin. (1), precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. e), f), g) şi j) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe.

1. Valorile mobiliare.
2. Instrumentele pieței monetare.
3. Unități ale organismelor de plasament colectiv.
4. Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate și orice alte contracte derivate referitoare la titluri de valoare, monede, rate ale dobânzii sau ale randamentului, certificate de emisii sau alte instrumente derivate, indici financiari sau măsuri financiare care pot fi decontate prin livrare fizică sau în numerar.
5. Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în numerar sau pot fi decontate în numerar la cererea uneia dintre părți, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor sau de alt incident care conduce la reziliere;
6. Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiția să fie tranzacționat pe o piață reglementată, pe un MTF sau un OTF, cu excepția produselor energetice angro tranzacționate pe un OTF care trebuie decontate prin livrare fizică.
7. Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward și orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, care nu au fost menționate în alt mod la punctul 6 din prezenta secțiune și neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate.
8. Instrumentele derivate care servesc la transferul riscului de credit.
9. Contractele financiare pentru diferențe
10. Contractele de opțiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rate și orice alt contract derivat referitor la variabile climatice, la taxe de navlu sau la rate ale inflației sau alte statistici economice oficiale care trebuie decontat în numerar sau poate fi decontat în numerar la cererea uneia dintre părți, altfel decât în caz de încălcare a obligațiilor sau de alt incident care conduce la reziliere, precum și orice alt contract derivat privind active, drepturi, obligații, indici și măsuri care nu a fost menționat în alt mod în prezenta secțiune, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate ținând seama dacă, în special, este tranzacționat pe o piață reglementată, un OTF sau un MTF.
11. Certificatele de emisii care constau în orice unități recunoscute ca fiind conforme cu cerințele Directivei 2003/87/CE (sistemul de comercializare a certificatelor de emisii).

Bursa de valori București (BVB)

Bursa de Valori București este autorizată ca operator de piață de către Autoritatea de Suoraveghere Financiară, în trecut, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare din România.
Pe piaţa la vedere a Bursei de Valori Bucureşti se tranzacţionează acţiuni, drepturi de preferinţă, unităţi de fond ale organismelor de plasament colectiv, obligaţiuni de stat, obligaţiuni corporative, obligaţiuni municipale, produse structurate.
Bursa de Valori București tranzacționează, de asemenea, produse structurate, precum certificate, garanții și alte produse structurate.
BVB a organizat un Sistem alternativ de tranzacționare: ATS -CAN, unde pot fi tranzacționate instrumentele financiare menționate mai sus, precum și instrumentele financiare.
În scopul protecţiei investitorilor, societăţile listate la cota Bursei sunt obligate să raporteze periodic orice eveniment care are loc în cadrul societăţii (AGA, fuziuni, divizări, achiziţionarea, vânzarea, închirierea sau ipotecarea de active, schimbarea membrilor din conducerea societăţii, primirea sau acordarea de împrumuturi, modificări semnificative în structura acţionariatului, insolvenţă etc.).

Investiția în instrumente financiare

Investiţia în instrumente financiare nu este lipsită de riscuri, iar potenţialii investitori împreună cu agentul de servicii de investiţii financiare trebuie să ia în considerare aspecte precum:

Riscurile pot fi administrate prin:

 •Diversificarea portofoliului de valori mobiliare;
•Investirea în societăţi listate sau tranzacţionate pe piaţa de capital, care au fundamente economice solide, din punct de vedere al analizei fundamentale;
•Investirea în emitenţi care au o lichiditate mare;
•Investirea în societăţi care respectă principiile guvernanţei corporative şi care sunt transparente în relaţia cu investitorii;
•Investirea în instrumente financiare care urmăresc replicarea unui indice şi care permit diversificarea portofoliului în condiţiile unor costuri scăzute;

Riscul investiţiei în instrumente financiare

Riscurile asociate investiţiilor financiare sunt multiple şi includ: riscul pieţei, riscul momentului investirii, riscul politic şi de ţară, riscul de reglementare, riscul de lichiditate, riscul cursului de schimb, riscul ratei dobânzii, riscul de volatilitate, riscul concentrării (al diversificării), riscul operaţional etc.

Riscul pieţei derivă din modificarea nefavorabilă a preţului sau a valorii activului tranzacţionat/deţinut ca investiţie de portofoliu, ca urmare a unor factori obiectivi (performanţe economice) sau subiectivi (optimismul/pesimismul investitorilor).

Riscul momentului investirii decurge din alegerea momentului inoportun pentru a investi.

Riscul politic şi de ţară rezultă din gradul de stabilitate economică şi politică a ţării, politicile sale comerciale, tradiţii şi etica, securitatea naţionala, eventuale conflicte militare sau sociale. De asemenea, poate să reflecte impactul negativ al deciziilor luate de autorităţile naţionale / regionale cu privire la: impozite, taxe, restricţii de capital, contingentări, naţionalizări, exproprieri, etc.

Riscul legat de reglementare este generat de probabilitatea modificării cadrului legislativ, cu impact asupra valorii diverselor titluri, a costurilor, a îndeplinirii anumitor proceduri, etc.

Riscul de lichiditate reflecta incapacitatea unei pieţe de a converti în lichidităţi anumite active în cantitatea dorită şi la momentul dorit.

Riscul cursului de schimb are o incidenţă puternică asupra portofoliilor diversificate extern, în momentul în care se doreşte conversia în moneda naţionala a dividendelor, dobânzilor sau a diferenţelor favorabile obţinute în străinătate.

Riscul ratei dobânzii survine ca urmare a faptului că modificarea ratei dobânzii poate avea un impact nefavorabil asupra cursului de piaţă al anumitor titluri.

Volatilitatea se referă la caracteristica unei valori mobiliare de a înregistra fluctuaţii mari de preţ într-o perioadă scurtă de timp. Cu alte cuvinte, acest indicator exprimă “cât de brusc” se schimbă preţul de la o perioadă la alta. O volatilitate ridicată înseamnă că preţul înregistrează oscilaţii (creşteri şi/sau scăderi) mari, iar riscurile investiţiei sunt corespunzător mai mari. O volatilitate redusă exprimă faptul că preţul nu înregistrează oscilaţii bruşte, iar rentabilitatea zilnică, lunară sau anuală nu se îndepărtează prea mult de rentabilitatea medie (de unde rezultă şi riscuri mai mici).

Riscul concentrării (al diversificării) este asociat cu deţinerea unei singure valori mobiliare sau a unor instrumente financiare dintr-un singur sector economic.

Riscul operaţional decurge din erori umane sau comportamente frauduloase care duc la dispariţia de documente/date importante.