Order execution policy

Politica de executare a ordinelor are în vedere cele 3 categorii de clienţi, respectiv clienţii retail, clienţii profesionali şi clienţii contrapărţi eligibile.
Politica de executare a ordinelor clientilor societatii Blue Rock Financial Services cu privire la instrumente financiare urmareste:

Politica de executare a ordinelor poate fi diferita, depinzand de apartenenta clientului la una din categoriile mentionate anterior, astfel, în cazul clientilor de retail, pretul şi celelalte costuri pot fi un factor determinant, în comparatie cu un client profesional, în cazul caruia, importante sunt volumul şi natura tranzactiei, lichiditatea la locul de tranzactionare.


Ca excepție, din dispozițiile menționate mai sus, tranzacțiile bazate pe instrucțiunile clare și specifice ale clienților sunt executate ca atare.


În cazul în care clientul trimite o instrucțiune specifică, Blue Rock Financial Services are obligația de a executa ordinul conform acestei instrucțiuni.


Instructiunile clientilor au prioritate asupra instructiunilor persoanelor relevante și a instructiunilor din contul companiei, cu conditiile de piata sa permita executarea lor, in aceleași conditii de timp și pret. Blue Rock Financial Services este responsabil pentru modul in care instructiunile sunt executate in conformitate cu reglementarile in vigoare. Refuzul de a executa o instructiune, impreuna cu motivatia acesteia, vor fi comunicate imediat clientului.


In cazul unui ordin limita al unui client pe o piata reglementata, Blue Rock Financial Services va lua, masurile necesare pentru a facilita executarea ordinului in cel mai rapid mod posibil folosind sistemul reglementat de piata, sistemul alternativ de tranzactionare sau orice alt sistem supravegheat și asigurand publicitatea, accesibilitatea și executarea rapida a comenzii.


Daca exista un conflict de interese, compania este obligata sa notifice in mod clar fiecare client cu privire la natura si sursa conflictului de interese inainte de furnizarea serviciilor de investiții financiare in numele sau. Informațiile despre client trebuie sa cuprinda suficiente detalii, luand in considerare tipul de client, pentru a permite unui astfel de client sa ia o corecta cu privire la investiții sau servicii conexe pentru care exista un conflict de interese.


In cazul executarii comenzilor clientului, Blue Rock Financial Services are urmatoarele obligatii:

Blue Rock Financial Services poate sa execute un ordin al clientului sau o tranzactie in nume propriu impreuna cu ordinul altui client, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

Ordinele clientilor pot fi executate total printr-o singura tranzactie sau prin mai multe tranzactii, sau partial, depinzand de conditiile concrete din piata la acel moment (cerere şi oferta), precum şi de lichiditatea emitentului respectiv. Ordinul unui client poate fi executat la preturi diferite in functie de tipul ordinului. Societatea poate suspenda acceptarea ordinelor daca accesul la sistemul de tranzactionare este intrerupt. Clientul poate anula sau modifica un ordin cu conditia ca acesta sa nu fi fost executat pana la momentul modificarii in sistemul de tranzactionare.


In relatia cu clientii, agentii de servicii de investitii financiare, care preiau ordinele de tranzactionare, vor familiariza clientii in legatura cu facilitatile si termenii ordinelor si vor informa corect asupra pretului de referinta al sedintei curente, asupra pretului curent, precum si asupra pretului maxim si minim admise in cadrul sedintelor de tranzactionare.


In cazul executarii unor tranzactii pentru clientii care detin numerarul si valorile mobiliare la o banca custode, se va aplica procedura specifica prevazuta in Codul Bursei de Valori Bucuresti, referitoare la efectuarea tranzactiilor cu decontare prin agent/banca custode. Regula generala consta in primirea confirmarii de decontare a ordinului la momentul primirii lui si nu primirea confirmarii decontarii tranzactiei, dupa efectuarea tranzactiei in sistem, pentru a nu induce un risc de nedecontare sau de decontare amanata in sistem. De asemenea, se poate refuza spre executare un ordin care, in cazul in care s-ar refuza decontarea de catre agentul/banca custode si s-ar ajunge la o tranzactie buy-in speciala sau impusa, ar conduce societatea in situatia de a depasi limita impusa de adecvarea capitalurilor/fondurile proprii.


Ordinul de tranzactionare contine informatiile prevazute de reglementarile legale in vigoare. In cazul in care ordinul nu contine toate informatiile continute in formularul de ordin, agentul poate refuza acceptarea lui. Confirmarea tranzactiei contine informatiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
Blue Rock Financial Services va revizui, cel putin anual, politica sa de executare a ordinelor şi ori de cate ori apare o modificare importanta ce afecteaza abilitatea societatii de a incerca sa obtina cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clientilor sai. Blue Rock Financial Services va notifica clientii cu privire la orice modificare a executarii ordinelor sau a politicii sale de executare a ordinelor.

În vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese, cât şi pentru respectarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în cursul prestării diferitelor servicii, S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA identifică situaţiile de conflict de interese şi le gestionează conform politicii proprii şi procedurilor interne, astfel incât interesele clienţilor să nu fie afectate.
Cu toate aceasta, pot apărea situaţii, în care un conflict de interes între Intermediar, persoanele relevante şi un client sau între doi clienţi nu poate fi prevăzut, evitat sau gestionat conform politicii interne independente. În acest caz, Intermediarul nu trebuie să presteze servicii de investiţii financiare în calitate de contra-parte a clientului sau în numele clientului faţă de care se află, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce derivă din tranzacţii în cadrul grupului din care face parte, decat dacă a dezvăluit, în prealabil, clientului natura şi întinderea interesului său, fie în scris, fie telefonic şi numai în situaţia în care clientul a fost de acord să încheie o tranzacţie în condiţiile prezentate. Informarea clientului şi acordul acestuia trebuie înregistrate de către societate, inclusiv pe suport magnetic, dacă comunicarea se face telefonic.
Orice detalii suplimentare referitoare la politica S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA privind conflictele de interese vor fi puse la dispoziţia clientului în orice moment, la solicitarea acestuia, pe suport durabil.

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. mentine o evidenta separata cu privire la activitatea desfasurata in numele clientilor si in nume propriu. Fondurile si instrumentele financiare detinute in numele fiecarui client sunt evidentiate separat, fata de cele detinute de societate in nume propriu, precum si fata de ceilalti clienti.
Clientii care nu si-au actualizat datele personale prin documentatia pusa la dispozitie de catre SSIF Blue Rock Financial Services S.A. sau nu au putut fi contactati si au avut in custoadia S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. fonduri banesti si/sau instrumente financiare sunt informati ca instrumentele financiare au fost transferate in sectiunea I a Depozitarului Central, iar fondurile banesti transferate intr-un cont de tip “escrow” deschis la Banca Comerciala Româna. Pentru orice informatii suplimentare va puteti adresa SSIF Blue Rock Financial Services S.A., Depozitarului Central sau Banca Comerciala Româna.

Fondul de Compensare al Investitorilor are ca obiect exclusiv de activitate colectarea contributiilor membrilor si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare, in limita plafoanelor stabilite.

Compensatia este asigurata de Fond, pentru clientii unei institutii de credit, membra a Fondului, numai pentru fondurile banesti si instrumentele financiare incredintate in baza unui contract de prestare de servicii de investitii financiare.

Fondul va compensa in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 Euro, incepand cust 1ianuarie 2012.

Echivalentul in lei al plafonului de compensare se calculeaza la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data constatarii situatiilor mentionate la art. 47 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Informatii cu privire la Fondul de Compensare a Investitorilor, gasiti accesand : http://www.fond-fci.ro/en/

În conformitate cu Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 privind organizarea și funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar (SAL-FIN) şi OG nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi va informam asupra faptului ca au clientii dreptul de a apela la soluţionarea alternativă a litigiilor.
Clientii se pot adresa in aceste cazuri SAL-Fin - Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar, ale cărei date de contact si alte informatii suplimentare le găsiți la adresa: