Termeni si Conditii

Acest site este proprietatea S.S.I.F. Blue Rock Financial Services. S.A.

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului in orice moment si fara nici o informare prealabila. Nicio informatie prezenta pe acest site nu va fi considerata drept oferta de produse sau servicii venind din partea Blue Rock Financial Services. Acest site nu contine sfaturi sau recomandari de investitii in valori mobiliare, informatiile continute neconstituind un fundament pentru investitii sau orice alte decizii. Astfel, Blue Rock Financial Services nu poate fi responsabila pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Rapoartele si informatiile continute in site, sunt redactate de S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. Informatiile si datele prezentate in rapoarte au la baza informatii publice, care provin, dupa parerea noastra, din surse demne de incredere, dar nu garantam pentru corectitudinea lor.

Rapoartele au fost redactate pentru scopuri informative si nu vor fi interpretate ca o recomandare de a investi sau ca o opinie a Blue Rock Financial Services si nici ca o consiliere de natura juridica, fiscala, comerciala sau financiara. Fiecare potential investitor trebuie sa faca prin propriile mijloace o evaluare independenta, care sa nu fie bazata doar pe informatiile cuprinse in acest site.

SSIF Blue Rock Financial Services S.A. nu isi asuma nicio responsabilitate pentru consecintele deciziilor de investitii luate pe baza acestor rapoarte. SSIF Blue Rock Financial Services S.A. sau companiile afiliate societatii pot detine in orice moment unele dintre valorile mobiliare despre care se fac referiri in aceste rapoarte.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

Este interzisa orice modificare a imaginilor si a informatiilor din prezentul site. Blue Rock Financial Services S.A. detine toate drepturile de proprietate privind rapoartele prezentate in acest site.

Am citit cele enuntate mai sus si declar ca sunt de acord cu aceste conditii.  

CONFIDENTIALITATE

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA prelucreaza datele clientilor cu caracter personal: CNP, numar si serie carte de identitate, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, prin mijloace automatizate/manuale, destinate raportarii entitatilor autorizate pe piata de capital in scopul deschiderii de cont, tranzactionarii si decontarii-compensarii tranzactiilor, cat si al controlului activitatii.

Sunteti obligat(a) sa furnizati date cu caracter personal, acestea fiind necesare deschiderii contului de investitii in vederea efectuarii de tranzactii pe piata de capital. Refuzul dvs. de a furniza aceste informatii conduce la imposibilitatea deschiderii unui cont de investitii.

 

Conform regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Deasemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)

www.fatf-gafi.org

Comitetul MONEYVAL

www.coe.int/moneyval

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

www.onpcsb.ro

Sanctiuni internationale

http://asfromania.ro/index.php/international/sanctiuni-internationale

PROCEDURA PRIVIND SOLUTIONAREA PETITIILOR

Procedura

 

 

 POLITICA DE EXECUTARE A ORDINELOR 

Politica de executare a ordinelor are în vedere cele 3 categorii de clienţi, respectiv clienţii retail, clienţii profesionali şi clienţii contrapărţi eligibile. 

Politica de executare a ordinelor clientilor societatii Blue Rock Financial Services cu privire la instrumente financiare urmareste: 

a) obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clientii sai, luând în considerare pretul, costurile, viteza si probabilitatea executarii si decontarii, volumul, natura tranzactiei sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului;

b) executarea prompta, corecta si expeditiva a ordinelor clientilor fata de alte ordine ale clientilor sau fata de ordinele proprii ale societatii;

c) executarea comparabila a ordinelor clientilor, depinzând de momentul receptionarii lor de catre societate;

d) respectarea eticii si conduitei în relatia cu clientii;

e) informarea clientului asupra conditiilor de piata si asupra altor informatii cu privire la emitent.

Politica de executare a ordinelor poate fi diferita, depinzand de apartenenta clientului la una din categoriile mentionate anterior, astfel, în cazul clientilor de retail, pretul şi celelalte costuri pot fi un factor determinant, în comparatie cu un client profesional, în cazul caruia, importante sunt volumul şi natura tranzactiei, lichiditatea la locul de tranzactionare. 

Ca excepție, din dispozițiile menționate mai sus, tranzacțiile bazate pe instrucțiunile clare și specifice ale clienților sunt executate ca atare. In situtatia in care clientul transmite o instructiune Blue Rock Financial Services are obligatia de a executa conform cerintelor clientului 

Instructiunile clientilor au prioritate asupra instructiunilor persoanelor relevante și a instructiunilor din contul companiei, cu conditiile de piata sa permita executarea lor, in aceleași conditii de timp și pret. Blue Rock Financial Services este responsabil pentru modul in care instructiunile sunt executate in conformitate cu reglementarile in vigoare. Refuzul de a executa o instructiune, impreuna cu motivatia acesteia, vor fi comunicate imediat clientului. 

In cazul unui ordin limita al unui client pe o piata reglementata, Blue Rock Financial Services va lua, masurile necesare pentru a facilita executarea ordinului in cel mai rapid mod posibil folosind sistemul reglementat de piata, sistemul alternativ de tranzactionare sau orice alt sistem supravegheat și asigurand publicitatea, accesibilitatea și executarea rapida a comenzii. 

Daca exista un conflict de interese, compania este obligata sa notifice in mod clar fiecare client cu privire la natura si sursa conflictului de interese inainte de furnizarea serviciilor de investiții financiare in numele sau. Informațiile despre client trebuie sa cuprinda suficiente detalii, luand in considerare tipul de client, pentru a permite unui astfel de client sa ia o corecta cu privire la investiții sau servicii conexe pentru care exista un conflict de interese. 

In cazul executarii comenzilor clientului, Blue Rock Financial Services are urmatoarele obligatii: 

a) sa se asigure ca ordinele executate in numele clientilor sunt inregistrate si alocate prompt si corect;

b) sa execute ordinele clientilor, care sunt comparabile, in mod succesiv si prompt cu exceptia situatiei in care caracteristicile ordinelor sau conditiile predominante din piata fac acest lucru nerealizabil sau in situatia in care interesele clientilor o cer altfel;

c) sa informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunostinta, cu privire la orice situatie importanta care ar putea afecta executarea prompta a ordinelor;

d) sa avertizeze clientul daca considera ca instrumentul financiar nu este potrivit profilului investitional stabilit de societate pe baza informatiilor furnizate de catre acesta.

Blue Rock Financial Services poate sa execute un ordin al clientului sau o tranzactie in nume propriu impreuna cu ordinul altui client, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: 

a) trebuie sa fie putin probabil ca agregarea ordinelor si tranzactiilor sa fie in dezavantajul oricaruia dintre clientii ale caror ordine vor fi agregate;

b) fiecare client al carui ordin urmeaza sa fie agregat trebuie sa fie informat ca efectul agregarii poate fi in dezavantajul sau in ceea ce priveste respectivul ordin;

c) trebuie sa fie stabilita si implementata efectiv o politica de alocare a ordinelor, prevazând termeni suficient de precisi pentru alocarea corecta a ordinelor ai tranzactiilor agregate, inclusiv modul in care volumul si pretul ordinelor vor determina alocarea si tratamentul executarii partiale.

Ordinele clientilor pot fi executate total printr-o singura tranzactie sau prin mai multe tranzactii, sau partial, depinzand de conditiile concrete din piata la acel moment (cerere şi oferta), precum şi de lichiditatea emitentului respectiv. Ordinul unui client poate fi executat la preturi diferite in functie de tipul ordinului. Societatea poate suspenda acceptarea ordinelor daca accesul la sistemul de tranzactionare este intrerupt. Clientul poate anula sau modifica un ordin cu conditia ca acesta sa nu fi fost executat pana la momentul modificarii in sistemul de tranzactionare. 

In relatia cu clientii, agentii de servicii de investitii financiare, care preiau ordinele de tranzactionare, vor familiariza clientii in legatura cu facilitatile si termenii ordinelor si vor informa corect asupra pretului de referinta al sedintei curente, asupra pretului curent, precum si asupra pretului maxim si minim admise in cadrul sedintelor de tranzactionare. 

In cazul executarii unor tranzactii pentru clientii care detin numerarul si valorile mobiliare la o banca custode, se va aplica procedura specifica prevazuta in Codul Bursei de Valori Bucuresti, referitoare la efectuarea tranzactiilor cu decontare prin agent/banca custode. Regula generala consta in primirea confirmarii de decontare a ordinului la momentul primirii lui si nu primirea confirmarii decontarii tranzactiei, dupa efectuarea tranzactiei in sistem, pentru a nu induce un risc de nedecontare sau de decontare amanata in sistem. De asemenea, se poate refuza spre executare un ordin care, in cazul in care s-ar refuza decontarea de catre agentul/banca custode si s-ar ajunge la o tranzactie buy-in speciala sau impusa, ar conduce societatea in situatia de a depasi limita impusa de adecvarea capitalurilor/fondurile proprii. 

Ordinul de tranzactionare contine informatiile prevazute de reglementarile legale in vigoare. In cazul in care ordinul nu contine toate informatiile continute in formularul de ordin, agentul poate refuza acceptarea lui. Confirmarea tranzactiei contine informatiile prevazute de reglementarile legale in vigoare. 

Blue Rock Financial Services va revizui, cel putin anual, politica sa de executare a ordinelor şi ori de cate ori apare o modificare importanta ce afecteaza abilitatea societatii de a incerca sa obtina cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clientilor sai. Blue Rock Financial Services va notifica clientii cu privire la orice modificare a executarii ordinelor sau a politicii sale de executare a ordinelor.

POLITICA PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE

 In vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese, cat si pentru respectarea confidentialitatii informatiilor obtinute in cursul prestarii diferitelor servicii, S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA identifica situatiile de conflict de interese si le gestioneaza conform politicii proprii si procedurilor interne, astfel incat interesele clientilor sa nu fie afectate.

Cu toate aceasta, pot aparea situatii, in care un conflict de interes intre Intermediar, persoanele relevante si un client sau intre doi clienti nu poate fi prevazut, evitat sau gestionat conform politicii interne independente. In acest caz, Intermediarul nu trebuie sa presteze servicii de investitii financiare in calitate de contra-parte a clientului sau in numele clientului fata de care se afla, direct sau indirect, intr-un conflict de interese, luandu-se in considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzactii in cadrul grupului din care face parte, decat daca a dezvaluit, in prealabil, clientului natura si intinderea
interesului sau, fie in scris, fie telefonic si numai in situatia in care clientul a fost de acord sa incheie o tranzactie in conditiile prezentate. Informarea clientului si acordul acestuia trebuie inregistrate de catre societate, inclusiv pe suport magnetic, daca comunicarea se face telefonic.

Orice detalii suplimentare referitoare la politica S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA privind conflictele de interese vor fi puse la dispozitia clientului in orice moment, la solicitarea acestuia, pe suport durabil. information regarding .S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. conflict interest policy will be made available to customers, any time, at its request on a durable media.

POLITICA DE IMPLICARE

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu exercita drepturile de vot si alte drepturi aferente actiunilor detinute in portofoliile clientilor si nu utilizeaza servicii ale consilierilor de vot. Atat clientii care isi administreaza in mod individual portfoliile, cat si clientii cu conturi administrate pe baza discretionara, se vor reprezenta si isi vor exercita toate drepturile in mod individual ca urmare a detinerilor de instrumente financiare.

PROTEJAREA ACTIVELOR CLIENTILOR

 S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. mentine o evidenta separata cu privire la activitatea desfasurata in numele clientilor si in nume propriu. Fondurile si instrumentele financiare detinute in numele fiecarui client sunt evidentiate separat, fata de cele detinute de societate in nume propriu, precum si fata de ceilalti clienti.

Clientii care nu si-au actualizat datele personale prin documentatia pusa la dispozitie de catre SSIF Blue Rock Financial Services S.A. sau nu au putut fi contactati si au avut in custoadia S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. fonduri banesti si/sau instrumente financiare sunt informati ca instrumentele financiare au fost transferate in sectiunea I a Depozitarului Central, iar fondurile banesti transferate intr-un cont de tip “escrow” deschis la Banca Comerciala Româna. Pentru orice informatii suplimentare va puteti adresa SSIF Blue Rock Financial Services S.A., Depozitarului Central sau Banca Comerciala Româna.

Instrumentele financiare ale clienților S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A aflate in custodie la alti intermediari/depozitari sunt identificate separat de instrumentele financiare care aparțin S.S.I.F. și de instrumentele financiare care aparțin acelei terțe părți, prin intermediul conturilor intitulate diferit în registrele părții terțe.

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. este tratata de alti intermediari ca si client profesional si nu beneficiaza de protectia pe care o are in mod normal un client de retail.

Pentru reducerea la minimum a riscului de pierdere sau de diminuare a valorii activelor clienților sau a drepturilor aferente respectivelor active, S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. are incheiate contracte cu intermediari care respecta legislatia europeana cu privire la protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților.

FONDUL DE COMPENSARE AL INVESTITORILOR

Fondul de Compensare al Investitorilor are ca obiect exclusiv de activitate colectarea contributiilor membrilor si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare, in limita plafoanelor stabilite. 

Compensatia este asigurata de Fond, pentru clientii unei institutii de credit, membra a Fondului, numai pentru fondurile banesti si instrumentele financiare incredintate in baza unui contract de prestare de servicii de investitii financiare. 

Fondul va compensa in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 Euro, incepand cu 1 ianuarie 2012. 

Echivalentul in lei al plafonului de compensare se calculeaza la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data constatarii situatiilor mentionate la art. 47 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. 

Informatii cu privire la Fondul de Compensare a Investitorilor, gasiti accesand : http://www.fond-fci.ro/en/ 

SAL FIN

In conformitate cu Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 privind organizarea ii functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar (SAL-FIN) ii OG nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori ii comercianti va informam asupra faptului ca au clientii dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor. 

Clientii se pot adresa in aceste cazuri SAL-Fin - Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar,  alecarei date de contact si alte informatii suplimentare le gasiti la adresa: http://www.salfin.ro

Tranzactionarea

Ordinul de cumparare sau de vanzare se instructeaza personal, la sediul social sau prin telefon, convorbirea fiind inregistrata pentru opozabilitate. In cazul tranzactionarii prin internet, ordinul se poate transmite prin sistemul online. Ordinele se pot transmite si prin posta electronica sau prin facsimile, in cazul in care exista acordul scris al clientului pentru aceste modalitati. 

Deconatrea Tranzactiei are loc in termen de 2 zile lucratoare de la data tranzactiei. Data deontarii este momentul in care valorile mobiliare sunt schimbate contra banilor. In ceea ce priveste tranzactiile pe pietele externe, perioada de decontare a tranzactiilor este stipulata in conformitate cu regulile relevante ale pietei respective.

Plata contravalorii valorilor mobiliare vandute se efectueaza prin virament bancar, sau prin mandat postal intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data tranzactiei, ca urmare a solicitarii clientului, in cazul in care nu doreste reinvestirea sumelor de bani rezultate din vanzare.

NATURA, FRECVENTA SI PERIOADA DE RAPORTARE PRIVIND SERVICIILE OFERITE

Blue Rock Financial Services S.A. notifica Clientului confirmarea executarii ordinului de tranzactionare de indata ce este posibil si, cel mai târziu, in prima zi lucratoare ce urmeaza executarii acestuia, pentru tranzactiile efectuate pe piata reglementata sau ATS din România. In cazul in care Clientul foloseste serviciile unui agent custode, Intermediarul transmite confirmarea tranzactiei atât Clientului, cât si agentului custode. 

Totodata Clientul este informat cu privire la portofoliul de instrumente financiare si disponibilul existent in cont, printr-un formular de raportare, format din extras de cont si pozitia contului (portofoliul Clientului si disponibilul existent in contul acestuia). 

Notificarea se face prin orice mijloc de comunicare aflat la dispozitia partilor, in conformitate cu intelegerea dintre parti. Orice notificare, confirmare a tranzactiei, transmitere a extrasului de cont, a soldurilor de valori mobiliare sau de numerar, se considera a fi indeplinita la momentul comunicarii ei, sau semnarii ei la sediu, sau prin primirea recipisei, in cazul unei scrisori cu confirmare de primire, sau la momentul transmiterii in cazul facsimilului, e-mail-ului sau la momentul punerii la dispozitie a informatiilor, in cazul tranzactionarii prin internet.  

Intermediarul pune la dispozitia Clientului, la cererea si pe cheltuiala acestuia, orice alte documente relevante privind executarea contractului de prestari servicii, care se va incheia intre cele două parti.

MODALITATI DE COMUNICARE CU CLIENTII

Clientul poate comunica cu personalul S.S.I.F. Blue Rock Financial services S.A. atat la sediul social din Bucuresti, cat si la sediul agentiei din Brasov. Clientul poate comunica cu peronalul si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: telefon, caz in care convorbirea va fi inregistrata, daca se va referi la plasarea unui ordin sau a unei instructiuni, sau prin e-mail, sau facsimile, cu conditia acceptarii prealabile de catre Client a folosirii acestor mijloace de comunicare.

Pentru fiecare Client, modalitatea concreta de comunicare, dinspre Client cat si dinspre Intermediar cu privire la transmiterea ordinelor si instructiunilor, precum si transmiterea confirmarilor, a rapoartelor si a altor solicitari va fi specificata in Cererea de deschidere de cont.

Comunicarile in relatia dintre client si S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., inclusiv transmiterea si primirea ordinelor si instructiunilor clientilor, pot fi facute, in functie de alegerea clientului, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

INFORMATII FATCA

In baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, institutiile financiare au obligatia sa declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informatii de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau închise de contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international la un astfel de schimb de informatii.

Avand în vedere prevederile:

Legii nr.70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016

Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru îmbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015 publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015

Va informam asupra urmatoarelor aspecte

- în contextul în care sunteti contribuabil rezident al unui stat cu care Romania s-a angajat sa schimbe informatii financiare, trebuie sa stiti ca informatiile financiare privind conturile deschise si/sau închise de dumneavoastra la institutiile financiare din Romania ce fac obiectul raportarii catre organul fiscal din cadrul A.N.A.F
sunt urmatoarele: 

- numele, adresa și numarul de identificare a contribuabilului titularului contului si, dupa caz, al fiecarui proprietar benefic (pentru entitatile straine care sunt beneficiarul real al unui cetatean sau rezident al SUA);

- valoarea totala a veniturilor generate de activele detinute in cont, platite sau creditate contului in cursul anului calendaristic.

Aceste informatii obtinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizeaza doar în scopul realizarii schimbului de informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor în cauza si pentru îmbunatatirea conformarii fiscale internationale, cu respectarea dispozitiilor art.11 din Codul de Procedura Fiscala privind Secretul Fiscal.

Prima raportare se va realiza pana la data de 31 august 2016 conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1939 din 18 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016 si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Informatii CRS

SCHIMBUL AUTOMAT OBLIGATORIU DE INFORMATII IN DOMENIUL FISCAL COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

CRS – Common Reporting Standard - Standardul Comun de Raportare este un standard global privind schimbul automat de informatii, emis de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si impus de Directiva CE/2014/107/EU. Acest standard a fost implementat in legislatia interna, prin Codul de Procedura Fiscala. Cerintele CRS se aplica clientilor nerezidenti (persoane fizice sau persoane juridice controlate de nerezidenti) titulari de conturi de investitii deschise la SSIF. Cerintele CRS se aplica de la 1 ianuarie 2016. Indiciile care pot determina incadrarea unui client ca fiind raportabil catre A.N.A.F., in baza CRS pentru persoane fizice sunt:

- Adresa curenta (de domiciliu, de resedinta, postala) este intr-un alt Stat Membru, altul decat Romania,

- Locul de nastere este intr-un alt Stat Membru, altul decat Romania,

- Unul sau mai multe numere de telefon sunt dintr-un alt Stat Membru, altul decat Romania,

- O procura sau o imputernicire acordata unei persoane cu adresa (de domiciliu, de resedinta, postala) dintr-un alt Stat Membru, altul decat Romania,

- Instrucţiuni permanente (cu privire la Conturi Financiare altele decât Conturile de Depozit) de a transfera fonduri într-un cont administrat într-un stat membru.

Pentru persoane juridice:

- Rezidenta intr-un Stat membru altul decat Romania (loc de inregistrare, constituire sau o alta adresa intr-un Stat membru -adresa de corespondenta sau punct de lucru).

- Persoana/persoanele identificate ca beneficiari reali ai persoanei juridice intrunesc unul dintre indiciile mentionate mai sus.

Informatii supuse raportarii catre A.N.A.F.:

- Numele, adresa, statul de rezidenta, numarul (numerele) de identificare fiscala , precum si data si locul nasterii ale fiecarei persoane care face obiectul raportarii.

- Numarul de cont (sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont).

- Soldul sau valoarea contului la sfarsitul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate -in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului.

- Cuantumul brut total al dividendelor şi cuantumul brut total al altor venituri generate in legatura cu activele detinute in cont, in fiecare caz platite sau creditate in contul respectiv sau in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate.

- Incasarile brute totale din vanzarea sau rascumpararea Activelor Financiare platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate in legatura cu care SSIF a actionat drept custode, broker, reprezentant sau orice alt fel de mandatar al Titularului de cont In toate cazurile: -informatiile sus mentionate se vor exprima in moneda in care este exprimata fiecaresuma in parte (RON);

- Soldul/valoarea unui cont sunt stabilite in ultima zi a unei perioade de raportare;

- Raportarea informatiilor catre ANAF se face anual, conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala. Pentru mai multe informatii referitoare la CRS, va rugam sa accesati site-ul web al OECD (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/) sau sa contactati autoritatile fiscal locale/autoritatile fiscale ale tarilor dumneavoastra de rezidenta. Lista completa a statelor parte la mecanismul de raportare automata, actualizata in mod continuu, se regaseste accesand urmatorele link-uri: 

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf 

http : //www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-byjurisdiction/#d.en.345489.

Detalii suplimentare veti regasi accesand link-urile de mai jos:

http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx  

DEFINITII SI ABREVIERI

A.S.F. inseamna Autoritatea de Supraveghere Financiara;

S.S.I.F. inseamna Societate de Servicii de Investitii Financiare autorizata de A.S.F.;

Servicii de Investitii Financiare inseamna serviciile principale si conexe ce pot fi prestate de catre S.S.I.F., in conditiile legii si ale reglementarilor CNVM, in calitate de intermediar autorizat de A.S.F.

"Beneficiar real" reprezinta persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune.

Notiunea de beneficiar real va include, cel putin:

a) in cazul societatilor comerciale: persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune; persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri; persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati; grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;

“Contract”
- reprezinta prezentul contract, impreuna cu anexele sale si amendamentele survenite, precum si alti termeni si conditiile agreate de catre CLIENT si INTERMEDIAR in scris, in legatura cu prezentul contract;

"Cont Client" 

- Contul deschis la Broker in numele clientului, dovedind detinerile si operatiunile cu instrumente financiare si operatiunile in numerar ale acestora.

"Valori mobiliare"

Clasele de titluri de valoare care pot fi negociate pe piata de capital, cu exceptia instrumentelor de plata, precum:

a) Actiunile detinute la societati si alte titluri de valoare echivalente actiunilor detinute la societati, la societati de tip parteneriat sau la alte entitati, precum si certificatele de deposit pentru actiuni;

b) Obligatiunile si alte titluri de creanta securitizate, inclusiv certificatele de depozit pentru astfel de titluri;

c) Orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor de plata;

"Ordin" 
- Instructiunea de a cumpara sau vinde un anumit instrument financiar;

"Instructiuni"
- Reprezinta toate instructiunile primite de o societate de servicii de investitii financiare de la client, direct sau prin intermediul persoanei imputernicite de acesta;

"Instrumente Financiare"

- Reprezinta instrumentele prevazute in anexa nr.1 sectiunea C din Legea nr. 126/2018

"Instrumente Financiare Derivate"

- Instrumente financiare derivate - instrumente financiare derivate astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

- Instrumente financiare derivate pe marfuri agricole - contractele derivate referitoare la produsele enumerate la art. 1 si în anexa nr. 1 partile I-XX si XXIV/1 la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347/671 din 20 decembrie 2013, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.308/2013;

"Depozitarul Central"

- Un depozitar central de instrumente financiare, altele decât cele derivate, sau depozitarul central, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunatatirea decontarii titlurilor de valoare în Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificarile ulterioare, si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257/1 din 28 august 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

"Casa de Compensatie" 

este o institutie care se ocupa cu gestionarea riscului participantilor, precum si cu evidenta, compensarea zilnica, marcarea la piata, decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate si lichidarea la scadenta a pozitiilor deschise;

"Tranzactie"
reprezinta executarea de catre intermediar de tranzactii cu instrumente financiare pe contul clientului si in numele intermediarului si/ sau al clientului, in cadrul unei piete reglementate, sau in afara ei, sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania sau din strainatate.

"Investitori calificati"

Persoanele care, potrivit reglementarilor A.S.F.:

a) Se încadreaza în categoria de clienti profesionali. 

b) Sunt tratate, la cerere, drept clienti profesionali sau sunt recunoscute drept contraparti eligibile, cu exceptia cazului în care au solicitat sa nu fie tratate drept clienti profesionali.

“Clienti profesionali"

Un client profesional este un client care are experienta, cunostintele si competenta necesare pentru a lua propriile decizii de investitii si a evalua corect riscurile implicate. Urmatoarele categorii de clienti sunt considerati profesionali pentru toate serviciile si activitatile de investitii si instrumentele financiare în sensul Legii126/2018:

a) Entitatile care trebuie autorizate sau reglementate pentru a opera pe pietele financiare. 

b) Marile întreprinderi care întrunesc doua dintre urmatoarele criterii, la nivel individual:

- Totalul bilantului: 20.000.000 EUR.

- Cifra de afaceri neta: 40.000.000 EUR.

- Fonduri proprii: 2.000.000 EUR.

c) Guvernele nationale si regionale, inclusiv organismele publice care gestioneaza datoria publica la nivel national sau regional, bancile centrale, institutiile internationale si supranationale, precum Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii si alte organizatii internationale similare.

d) Alti investitori institutionali a caror activitate principala consta în investitii în instrumente financiare, inclusiv entitatile care se ocupa cu securizarea activelor sau alte operatiuni de finantare

"Contraparti eligibile"

 Sunt recunoscute drept contraparti eligibile firmele de investitii, institutiile de credit, societatile de asigurari, OPCVM si societatile de administrare ale acestora, fondurile de pensii si societatile de administrare a acestora, alte institutii financiare autorizate si reglementate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern al unui alt stat membru, guvernele nationale si serviciile/structurile stabilite conform dreptului intern al fiecarui stat, inclusiv organismele publice însarcinate cu gestionarea datoriei publice la nivel national, bancile centrale si organizatiile supranationale.

"Legaturi Stranse"

Reg. UE 596/2014

a) Sotul/sotia, sau partenerul (partenera) echivalent(a) sotului/sotiei în conformitate cu dreptul intern.

b) Un copil aflat în întretinere în conformitate cu dreptul intern.

c) O ruda care la data tranzactiei în cauza locuia în aceeasi locuinta de cel putin un an sau.

d) O persoana juridica, un trust sau un parteneriat ale carui responsabilitati de conducere sunt exercitate de o persoana care exercita responsabilitati de conducere sau de o persoana mentionata la litera (a), (b) sau (c), care este direct sau indirect controlata de aceasta persoana, care s-a constituit în beneficiul persoanei respective sau ale carei interese economice sunt substantial echivalente cu cele ale persoanei respective.

"Persoane implicate"

a) persoane care controleaza sau sunt controlate de catre un emitent sau care se gasesc sub un control comun;

b) persoane care participa direct sau indirect la incheierea unor acorduri in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot, daca actiunile, obiect al acordului, pot conferi o pozitie de control;

c) persoane fizice din cadrul societatii emitente care au atributii de conducere sau control;

d) sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ai persoanelor fizice mentionate
la lit. a) – c);

e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent.

"Persoane care actioneaza in mod concertat" 

Persoanele fizice sau entitatile legale care coopereaza pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfaptui o politica comuna în legatura cu un emitent. Pana la proba contrarie, urmatoarele persoane sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat:

a) Persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercita controlul si persoanele controlate unele cu celelalte.

b) Societatea-mama împreuna cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama între ele, precum si o persoana juridica împreuna cu o persoana fizica sau alta persoana juridica care se afla într-o relatie similara celei dintre o societate-mama si o filiala. Orice filiala a unei filiale este considerata o filiala a societatii-mama.

c) O societate cu membrii consiliului sau de administratie/de supraveghere, cu persoanele care au atributii de conducere sau control în cadrul acesteia si cu persoanele controlate, precum si aceste persoane între ele.

d) Organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investitiilor si cu societatea-mama a societatii de administrare a investitiilor, precum si organismele de plasament colectiv administrate de aceeasi societate de administrare între ele.

e) Fondurile de pensii cu societatea de administrare a acestor fonduri si cu societatea-mama a societatii de administrare a acestor fonduri, precum si aceste entitati.

"Societate-mama" 

Societate care controleaza una sau mai multe filiale.

"Persoane expuse public" 

Sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante.

a) Sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjuncti sau secretari de stat.

b) Membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare.

c) Membri ai organelor de conducere ale partidelor politice.

d) .embri ai curtilor supreme, ai curtilor constitutionale sau ai altor instante judecatoresti de nivel înalt ale caror hotarâri nu pot fi atacate decât prin cai extraordinare de atac.

e) Membri ai organelor de conducere din cadrul curtilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor bancilor centrale.

f) Ambasadori, însarcinati cu afaceri si ofiteri superiori în fortele armate.

g) Membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.

h) Directori, directori adjuncti si membri ai consiliului de administratie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizatii internationale.

Niciuna dintre categoriile prevazute mai sus, nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare.

Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse public sunt:

a) Sotul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se afla în relatii asemanatoare acelora dintre soti.

b) Copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla în relatii asemanatoare acelora dintre soti.

c) Parintii.

Persoanele cunoscute ca asociati apropiati ai persoanelor expuse public sunt:

a) Persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora împreuna cu oricare dintre persoanele prevazute la la Art. 3 alin. (2) din Legea 129/2019 sau ca având orice alta relatie de afaceri strânsa cu o astfel de persoana.

b) Persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiintate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevazute la Art. 3 alin. (2) din Legea 129/2019.


Daca apar diferente de terminologie, va rugam sa consultati versiunea in limba romana