Informații generale

Date de identificare

S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. o societate de servicii de investiţii financiare de naţionalitate română, cu sediul social în Bucuresti, sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 35, Corp B, et.4, cod postal:020091, tel. 0213000455, fax. 0213000479 e-mail: office@bluerock.ro , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14241/2011, C.U.I. 9814029.

Capitalul social al societatii este de 14.122.654 lei, actionarii societatii fiind
1. Blue Rock Capital GMBH
2. Dl. Franz Wanovits

The Company has authorized one agency located in Brasov, 2 Nicolae Iorga Str., 1st floor, postal code 500057, phone no: +40311051721/+40311051722, fax  no.: +04213000479, that carries out both the main and  related activities .

Denumirea autorității competente

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. a fost autorizată ca societate de servicii de investiţii financiare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM)/Autoritatea de supraveghere Financiară (ASF), cu sediul în Splaiul Independenței, nr.15, sector 5, Bucureşti, Cod poștal: 050092; telefon 021/6596308; 021/6596312, fax: 021/6596051, 021/6596436, www.asfromania.ro e-mail: office@asfromania.ro, prin decizia 1942/ 24.06.2003 şi înscrisă în Registrul CNVM/ASF sub nr. PJR01SSIF/190057.

Societatea este inregistrara în calitate de operator ANSPDCP sub nr. 21786.

Servicii de investiții financiare autorizate

a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
b) executarea ordinelor în numele clienţilor;
c) tranzacţionarea pe cont propriu;
d) administrarea portofoliilor;
e) consultanţa pentru investiţii;
f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare.

a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusive custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;
b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiţii financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;
c) consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;
d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiţii prestate;
e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;
f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
g) serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la alin. (1), precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. e), f), g) şi j) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe.